Vibroizolace a řešení pro technická zařízení staveb

Moderní budovy jsou z hlediska konstrukce a zařízení stavby stále složitější. V souladu s právními předpisy, normami, i požadavky uživatelů budov se ve stavbách instaluje stále více zařízení způsobujících hluk i vibrace. Tepelná čerpadla, ventilátory, jednotky vzduchotechniky, klimatizační jednotky, čerpadla a mnohé další zařízení jsou také zdroji hluku a vibrací, které mohou nejen negativně akustickou pohodu uživatelů budov, ale v extrémních případech nedostatečného nebo špatně navrženého/provedeného pružného uložení mohou ohrožovat i jejich zdraví. Zároveň je vědecky prokázáno, že pokud se uživatel budovy dlouhodobě pohybuje v akusticky zhoršeném prostředí, snižuje se výrazně i jeho schopnost soustředěné a bezchybné práce.

Aby byly všechny tyto negativní vlivy způsobené zdroji hluku technického zařízení budov, je nutné, aby byly tyto zdroje pružně odděleny. Se všemi těmito jevy je nutné počítat již v prvních fázích projektování (ideálně již před dokončením dokumentace pro stavební povolení).

Takto včasné posouzení do budoucna zabraňuje mnoha nepříjemnostem, které mohou vznikat v průběhu dalšího projektování, nebo dokonce výstavby. I jednoduché konzultace s odborníky na všechny jevy způsobené vibracemi (technickou seismicitou) v časné fázi projektu se vždy vyplatí.

 

Technická seismicita

Technická seismicita je seismicita způsobená nepřírodními zdroji vibrací a strukturálního hluku. Jedním z těchto zdrojů je i kolejová doprava. Každý zdroj vibrací nebo hluku šířeného vzduchem je i zdrojem hluku strukturálního. Tento hluk se pak šíří podložím v podobě mechanického vlnění, a způsobuje rušivé akustické jevy uvnitř přilehlých objektů.

Mechanické vibrace a tímto také vznikající druhotný sekundárně vyzářený hluk jsou při dlouhodobé expozici pro člověka škodlivé, nebo velmi nepříjemné, a snižují celkovou výkonnost práce.

Aby se takovým negativním vlivům v budovách mohlo předejít, nabízíme účinné řešení pro pružné uložení základů pod zařízeními ve výrobě. Toto řešení počítá s minimálním zásahem do stavebního projektu. Materiály, které nabízíme, vykazují maximální hodnoty útlumu při minimálních tloušťkách, což z nich vytváří nepřekonatelná řešení při navrhování a realizaci opatření proti vibracím a strukturálnímu hluku.

Projekt izolací je prováděn vždy individuálně dle požadavků stavby (zákazníka). Vždy je ale třeba dbát na kvalitní materiály s maximální účinností v co nejmenší tloušťce.

Pružné uložení technických zařízení budov lze provést několika různými způsoby. A to za pomoci bodových izolátorů Isotop (na bázi ocelových pružinových izolátorů nebo na bázi tlumicích elastických vložek na bázi PUR, příp. jejich kombinac), nebo pomocí betonových základů uložených na trvale pružném materiálu SYLOMER nebo SYLODYN.

a) Bodové izolátory ISOTOP

 

 

Schématický příklad pružného uložení a zavěšení zdrojů hluku v objektu

Pomocí bodových izolátorů Isotop je možné dosáhnout vysoce efektivního uložení (minimální vlastní frekvence fr uložení pomocí izolátorů Isotop je 3 Hz). Každý z bodových izolátorů je vždy vhodné navrhnout přesně dle potřeba a požadavků klienta, a dle technických vlastností dané jednotky.

Pružné uložení pomocí izolátorů Isotop je možné provádět pro všechny možné typy zařízení, běžně používaných v budovách:

  • Dieselagregáty

  • Klimatizační jednotky

  • VZT jednotky

  • Čerpadla

  • Tepelná čerpadla

  • Kogenerační jednotky

  • Chladicí věže

  • Kompresory

  • Strojovny výtahů

  • A další

 

 

 Příklad instalace bodových izolátorů Isotop na střeše objektu

 

 

Příklady izolovaných jednotek pomocí izolátorů Isotop

 

b) Železobetonové základy pod jednotkami na SYLOMERu nebo SYLODYNu

 

Schéma pružného uložení betonového základu pod jednotkou (zdroj hluku)
 
Akustický materiál SYLOMER je vyroben na bázi polyetherurethanu (PUR), je vhodný pro snížení vibrací a otřesů, kdy zaručuje maximální účinnost vibroizolační ochrany při minimální potřebné tloušťce (vč. minimální vlastní frekvence). Životnost materiálu přes 100 let, jeho vysoká odolnost proti vnějším vlivům z něj dělá bezkonkurenční řešení vibroizolační ochrany budov.

Akustický materiál SYLOMER a SYLODYN vyrábí rakouská společnost Getzner Werkstoffe GmbH, jejímž jsme výhradním smluvním partnerem v České republice.

 

Použití SYLOMERu a SYLODYNu

SYLOMER lze využít jako trvale pružné podložky pod hlučné stroje, základy technologických zařízení, ale i do základů celých budov nebo jejich částí. Příslušný typ SYLOMERu, který je možné v konkrétním případě využít, se volí na základě stálého statického zatížení a také na základě vlastního kmitočtu zdroje hluku.

Přesný typ a tloušťka materiálu je volena individuálně dle potřeb daného projektu. Na každý konkrétní případ vám ochotně vypracujeme a spočítáme, jaký typ SYLOMERu je v daném případě nejvhodnější použít. Doporučíme i jeho množství a umístění tak, aby vlastnosti tohoto materiálu byly vždy využity co nejúčinněji.

Jednotlivé typy SYLOMERu jsou barevně rozlišeny, proto nemohou být zaměněny. Barevné rozlišení pak rovněž usnadňuje jejich identifikaci na místě použití.

 

  

Materiál SYLOMER dodáváme ve dvou základních tloušťkách vždy s ohledem na použití v konkrétním případě, a to 12,5mm a 25mm. Jakákoliv jiná tloušťka materiálu je možná po předchozí konzultaci.

Maximálně dovolené statické zatížení SYLOMERu a SYLODYNu

Maximálně dovolené statické zatížení se pohybuje v rozmezí až do 6 MPa a je závislé na typu materiálu. Krátkodobé vyšší hodnoty zatížení (až do hodnoty 1,5násobně vyšší) než maximálně dovolené nevedou k jakémukoliv porušení funkcí SYLOMERu.

Montáž SYLOMERu a SYLODYNu

Montáž SYLOMERu je zcela jednoduchá. Materiál se položí na připravený hladký a rovinný povrch základu dle požadovaného projektu. Povrch vždy musí být suchý a spoje SYLOMERu musí být přelepeny páskou. Doporučujeme použít krycí fólii jako další ochranu proti vzniku akustických mostů a rovněž jako ochranu SYLOMERu při montáži. Při návrhu ocelové výztuže musí být provedeny takové úpravy, aby pod jednotlivými spojkami nebylo zatížení (t/m2) vyšší než maximálně povolené. Například nabetonování min. 30 mm vrstvy betonu nebo položení roznášecí desky (např. ocelové) před prováděním ocelové výztuže.

 

V případě zájmu o materiál SYLOMER je možné využít poptávkový formulář nebo nás můžete kontaktovat na adresách a telefonních číslech uvedených v sekci kontakty.

TECHNICKÉ LISTY A BROŽURY

Zde si můžete stáhnout technické listy k jednotlivým typům SYLOMERu nebo Isotopů.

VYBRANÉ REFERENCE

Zde si můžete prostudovat vybrané reference a realizace za použití našich materiálů.